Copyright(c)2002, MASAN BUS TERMINAL All Rights Reserved.
                                                                본점 : (630-817) 경남 창원시 마산회원구 합성동 267번지   /  전화(055)256-1622   /  (주)마산버스터미널

                                                                지점 : (631-872) 경남 창원시 마산합포구 해운동 5-56번지  /  전화(055)247-6396   /  (주)마산버스터미널 남부터미널

            안내전화 (ARS) 1688-3233 / 관리자 메일: trman88@naver.com